Şehirlerarası Otobüs Terminalini Çankırı Belediyesi İşletecek

Çankırı Otobüs Terminali’nde bulunan 12 bilet gişesi ve 8 büronun önümüzdeki hafta 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda kiraya verileceği bildirildi.

Şehirlerarası Otobüs Terminalini Çankırı Belediyesi İşletecek
28 Temmuz 2021 - 14:13 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 - 16:12
Terminali Çankırı Belediyesi İşletecek

Çankırı Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalini kendi bünyesinde işletme kararı aldı.

Özel sektör tarafından kiralanan terminalin ihale süresinin dolmasının ardından Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, vatandaşlara daha iyi ve daha konforlu hizmet sunabilmek için şehirlerarası otobüs terminali işletmeciliğini kendi bünyelerinde yapacaklarını açıkladı.

Otobüs terminalinin her anlamda daha verimli hizmet vermesini amaçlarını belirten Başkan Esen, “Üretken belediyecilik vizyonumuz ve birlikte yönetim anlayışımızla bu kararı hemşehrilerimden gelen talep ve istekler üzerine hemşehrilerimizle birlikte aldık. Kimseyi mağdur etme niyetinde değiliz. Hizmet kalitesini artırarak, terminalimizi Çankırı’mıza yakışan bir hale getireceğiz” dedi.

Çankırı Otobüs Terminali’nde bulunan 12 bilet gişesi ve 8 büronun önümüzdeki hafta 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda kiraya verileceği bildirildi.


T.C. ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE İLANI

Madde 1- Aşağıda 4’üncü maddede bilgileri bulunan işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir.
Madde 2- İhale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
Madde 3- İhale 02/08/2021 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 4- Kiralama işinin bilgileri ve ihale saati;
Sıra No Adresi Kat Niteliği No Aylık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat                                      5 Yıllık Kira Bedelinin %3’ü  İhale Saati
1 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 1 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 14:00
2 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 2 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 14:10
3 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 3 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 14:20
4 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 4 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 14:30
5 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 5 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 14:40
6 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 6 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 14:50
7 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 7 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 15:00
8 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 8 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 15:10
9 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 9 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 15:20
10 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 10 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 15:30
11 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 11 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 15:40
12 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) Zemin Bilet Gişesi 12 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 15:50
13 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) 1. Kat Büro 1 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 16:00
14 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) 1. Kat Büro 2 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 16:10
15 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) 1. Kat Büro 3 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 16:20
16 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) 1. Kat Büro 4 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 16:30
17 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) 1. Kat Büro 5 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 16:40
18 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) 1. Kat Büro 6 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 16:50
19 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) 1. Kat Büro 7 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 17:00
20 Abdulhalik Renda Mah. Bayramlar Sok. No:6 Terminal Binası (345 Ada 165 Parsel) 1. Kat Büro 8 2.000,00 TL. 3.600,00 TL. 17:10

Madde 5- İhale ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 200,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:
İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,
b) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi,
c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,
d)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter onaylı imza beyannamesi,
    d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
h) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
ı) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,
i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer görme belgesi,
j) Bilet Gişelerini kiralamak isteyen istekliler F1, F2, B1, D1 Yetki Belgelerinden en az birini sunacaklardır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan her bir ortak (gerçek veya tüzel kişiler) ayrı ayrı (b), (c), (d), (h) bentlerindeki belgeleri sunmakla mükelleftir.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini de teklifleri kapsamında sunabilirler.
İlan Olunur.

İsmail Hakkı ESEN=>Belediye Başkanı
Bu haber 3983 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 6 Yorum
 • Çangırılı
  1 ay önce
  İsmail Başgana helal olsun. haberci18.com un otogar haberlerindeki yorumlarımız dikkate alınmış ve memleketimiz HÖRGÜÇ tekelinden kurtulacak inşallah. Allah Devletimize Türk Milletine zeval vermesin, fırsatçıların eline düşürmesin...
 • Ali ASGAR
  1 ay önce
  Bir AK Parti seçmeniyim. Başkan Beyi, halkımız ve memleketimiz faydasına yaptığı her iş için tebrik ederim. Gayet de güzel çalışıyor. Saçma sapan, Ak parti seçmenini hedef alan yorum yapan/yapacak arkadaşlar az izanlı olsunlar. Çevrenize bakın bakalım belki görürsünüz, Başkan beyi en fazla eleştirenler eski dava arkadaşlarınız, şimdiki hdp nin dava arkadaşı, 15 Temmuzun yıldönümünde kafalarını kuma gömen partinin seçmenleri.
 • Hüseyin TURGUT
  1 ay önce
  Değerli arkadaşlar; keşke buradaki yorumları Çankırı halkı yapıyor olsaydı ama herkesce de iyi biliniyor ki yorum yapanlar mevcut firmaların çalışanlarından adamlarından veya belediyeye muhalif malüplerin tahammülsüzlüğünden oluşuyor. Çünkü yorumlarda ki ağızlar aynı ağız. Burada Sayın Başkan otobüs terminalinin işletmesini belediyenin yapacağını başka işletmecilere verilmeyeceğini belirtiyor. Öte yandan otobüs terminaline seyahat firması olarak şartları oluşturan herkesin girebileceğini artık rekabet şartlarının oluşabileceğini kimseye peşkeş çekilmeyeceğini dile getiriyor. Bu Çankırı için kanayan bir yara idi Başkan Bey de bu yaraya doğru bir müdahale etmiştir. Efendim, Özlem ve Güven zaten para kazanamıyordu... Masraflar çok... Araçlar yeni konforlu... Bunlar yerli firma... gibi yaklaşımlar beyhude, yandaş ve dar düşüncelerdir. Madem kazanamıyorlardı neden 10 yıl devam ettiler ve neden hala zorluyorlar, o sıfır araçları nasıl aldılar diye sormazlar mı? Burada Çankırı halkı ve esnafı olarak, yapılacak tek doğru vardır! Oda sayın Başkanı bu dos doğru adımlarından dolayı takdir etmek. Gerisi laf salatasından başka birşey değil. Yorumcularda zaten halk lehinde değil rant lehinde taşören yorumculardır. Bu konudaki Çankırı çabalarından dolayı teşekkür ediyorum.
 • Musa Kaya
  1 ay önce
  Helal olsun valla iyi çalışıyor
 • 18 li
  1 ay önce
  Yapmadıkları bir bu iş kalmıştı. Belediyenin şehirlerarası taşıma ile ne işi olur ya hu.Siz sadece firmaları denetleyip fahiş fiyat vermelerinin önüne geçin yeter. Rekabet ortamı olursa fiyatlar biraz daha aşağı çekilebilir. Yoksa milleti yolmaya devam.
 • Dertli
  1 ay önce
  İnşallah ellerine yüzlerine bulaştırmazlar. Çalışanlar ne olacak hiç bilgi yok. Hayırlısı olsun bakalım.